Všeobecné obchodní podmínky

Společnost 4krent s.r.o. IČO: 1234567 Adresa: Jezdecká 111/1, Brno Kontaktní údaje: Tel: +420 601 576 000 Email: kontakt@4krent.cz

č. 1 – Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na právní vztahy mezi Pronajímatelem a třetí stranou (dále jen „Nájemce“) podle „Smlouvy o nájmu dopravního prostředku“ uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem (dále jen „Smlouva“) a tvoří nedílnou součást Smlouvy.

č. 2 – Podmínky k předání a převzetí vozidla

Nájemce je oprávněn veškeré své připomínky a nejasnosti vztahující se k vozidlu písemně uplatnit nejpozději v předávacím protokolu sepsaném při předání vozidla. V případě, že vozidlo nebude ve stavu umožňujícím jeho užívání dle Smlouvy, je Nájemce oprávněn převzetí vozidla odmítnout.

Nájemce je povinen vozidlo vrátit zpět Pronajímateli nejpozději v den a hodinu, které jsou ve Smlouvě sjednány. V případě, že Nájemce překročí stanovený maximální nájezd km (dle druhu jízdy) nebo nevrátí vozidlo včas (dle druhu jízdy), bude Pronajímatel po Nájemci, žádat kompenzaci, dle aktuálního ceníku. Pronajímatel stanovil tolerance, za které nebude Nájemce žádným způsobem krácen. Tolerance na vrácení vozidla je maximálně 10 minut a 5 km nad limit. Přičemž tato tolerance slouží jako rezerva pro Nájemce. V případě, že nebude dodrženo nebo bude překročeno, připočítává se rezerva k celkovému nad limitu.

Obě smluvní strany se dohodly a Nájemce bere na vědomí, že prodlení s vrácením vozidla zpět Pronajímateli bude zároveň považováno za podstatné porušení Smlouvy a může být v krajním případě považováno za neoprávněné užívání cizí věci ve smyslu ustanovení § 207 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pronajímatel upozorňuje Nájemce, že sjednanou dobu pronájmu vozidla ve Smlouvě nelze libovolně měnit, z důvodu možné obsazenosti dalšího termínu. V opačném případě, lze prodloužit dobu nájmu a to sepsáním Smlouvy nové. Nájemce má právo vrátit vozidlo dříve než v okamžik, který je ve Smlouvě sjednán jako okamžik ukončení nájmu a předání vozidla zpět Pronajímateli, pouze v případě, že s tím Pronajímatel souhlasí. Není li stanoveno jinak, je Nájemce povinen uhradit nájemné v plné výši sjednané Smlouvou. Při předčasném vrácení vozidla může Pronajímatel Nájemci účtovat manipulační poplatek, spojený s vícenáklady.

č. 3 – Užívání a péče o vozidlo

Během užívání vozidla je Nájemce povinen dodržovat všechny dopravní a jiné obecně závazné právní předpisy. Nájemce bere na vědomí, že za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá vždy a pouze Nájemce.

č. 3.1 – Nájemce vozidla je dále povinen řídit se následujícím:

 • užívat vozidlo v souladu s jeho technickými vlastnostmi a způsobem odpovídajícím veškerým právním a technickým normám a předpisům
 • instrukcemi a doporučeními Pronajímatele
 • sledovat situaci před vozidlem a plně se věnovat jeho řízení
 • jízdu uzpůsobit technickým vlastnostem vozidla
 • přizpůsobit rychlost jízdy svým schopnostem, obsazeností vozidla, povětrnostními vlivy, stavu komunikace
 • řádně o vozidlo pečovat
 • zabezpečit vozidlo, taktéž i jeho výbavu před nedovoleným užitím
 • pokud bude mít možnost, volit vždy parkování v garáži nebo na hlídaném parkovišti (na náklady Nájemce)
 • bezodkladně informovat Pronajímatele o případné poruše
 • v případě rozsvícení kontrolky motoru nebo jiného neočekávaného projevu vozidla nepokračovat dále v jízdě a vozidlo vhodně odstavit a zabezpečit
 • v případě, že Nájemce bude do vozidla doplňovat pohonné hmoty, využít jen a pouze ověřených čerpacích stanic a bezolovnatého benzínu s oktanovým číslem 95 (splňující normu EN 228)
 • nevytáčet studený motor (hrozí nevratné poškození motoru a převodovky)
 • vozidlo vrátit ve stavu, ve kterém bylo Nájemci předáno (nepoškozené, čisté a s plnou nádrží)
 • v případě, že vozidlo znečistí, nenatankuje plnou nádrž PHM nebo vozidlo poškodí, bude Pronajímatel vyžadovat kompenzaci z poskytnuté zálohy, tuto skutečnost uvede do Předávacího protokolu (Důvod krácení)

č. 3.2 – Nájemce vozidla má zakázáno:

 • řídit během nájmu vozidla pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce
 • přenechat řízení vozidla osobě, která je pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce
 • přenechat řízení vozidla jiné osobě, než která je ve Smlouvě jako možný řidič
 • účastnit se s vozidlem motoristických závodů a soutěží
 • měnit nastavení a upravovat jakkoli vozidlo
 • využívat vozidlo pro přepravu osob nebo nákladu za úplatu
 • využívat vozidlo k reklamním a propagačním účelům
 • vozidlo umývat v automatické myčce
 • přepravovat zvířata
 • vjíždět s vozidlem na soukromé pozemky
 • vjíždět a jezdit s vozidlem v lese a CHKO
 • jezdit s vozidlem po silnicích I. třídy mimo obec,)
 • vjíždět do úseků, které jsou označeny dopravní značkou „Zákaz vjezdu traktorů“
 • překračovat maximální dovolenou rychlost 60 km/h

č. 3.3 – Pokuty za porušení Dopravních předpisů

Veškeré pokuty, které vzniknou při užívání vozidla, ve smyslu porušení „Dopravních předpisů“ hradí vždy v plné výši Nájemce. Doba pronájmu (od předání vozidla Nájemci Pronajímatelem po vrácení vozidla Pronajímateli Nájemcem) a všichni možní řidiči jsou uvedení ve Smlouvě.

Jedná se kromě jiných převážně o tyto dopravní přestupky:

 • překročení rychlosti
 • jízda na červenou
 • nerespektování svislého dopravního značení
 • špatné parkování
 • vjezd a jízda s vozidlem, kde je toto zakázané (viz 3.2)

č. 3.4 – Odpovědnost za škodu

Nájemce odpovídá v plném rozsahu Pronajímateli za škodu vzniklou na vozidle v době od jeho převzetí do doby jeho vrácení zpět Pronajímateli.

Nájemce odpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou na vozidle, včetně:

 • dopravní nehody
 • odcizením vozidla nebo jeho části
 • poškození vozidla v důsledku pokusu krádeže
 • vandalismu
 • živelné poškození (kroupy, požár)
 • úmyslné poškození cizí věci
 • apod.

Dále Nájemce hradí v plné výši náklady spojené se ztrátou SPZ, dokladů, klíčů, apod.

Pronajímatel má s příslušnou pojišťovnou sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zkráceně povinné ručení, POV), včetně připojištění (vandalismus, krádež, střet se zvěří). V případě vzniku této situace je Nájemce seznámen s tím, že vždy uhradí bez výhrad stanovenou spoluúčast. Výše spoluúčasti Nájemce činí 5.000 Kč. Pojistná událost je vždy bezodkladně předána pojišťovně k řešení Pronajímatelem. V případě požadavku Pronajímatele na náhradu škody vůči Nájemci se Pronajímatel zavazuje zpřístupnit Nájemci na jeho žádost příslušné rozhodnutí pojišťovny o vyřízení pojistné události. Nájemce je seznámen s tím, že na vozidlo není sjednáno Havarijní pojištění a v případě havárie, Pronajímateli uhradí náklady na opravu.

Za běžné opotřebení se nepovažuje a bude po Nájemci Pronajímatelem vyžadováno následující:

 • nadměrné opotřebení pneumatik
 • poškození interiéru a exteriéru (např. sedačky, palubní deska, řídící prvky, lak, aj.)
 • jakékoli znečištění exteriéru (nad rámec běžného provozního znečištění)

Pronajímatel vozidla uzavřel smlouvu o „Asistenční službě“ s příslušnou pojišťovnou, která obsahuje asistenční službu. V případě vzniku takové události bude Nájemce bezodkladně informovat Pronajímatele. Pronajímatel v přiměřeném čase informuje „Asistenční službu“ nebo v případě vzájemné domluvy bude kontaktovat „Asistenční službu“ přímo Nájemce.

č. 3.5 – Nájemce se zavazuje, že:

 • v případě škodní události, uhradit Pronajímateli škodu, která přesáhne limity plnění povinného ručení sjednaného s pojišťovnou nebo ze zákonných důvodů odmítla plnit svoji povinnost uhradit škodu
 • v případě, že Nájemce plně zaviní nehodu (porušení Smlouvy a Dopravních pravidel a nařízení), je Pronajímatel oprávněn žádat po Nájemci náhradu ušlého zisku za každý den, kdy vozidlo nebude schopno plnit v plném rozsahu svoji činnost (spolehlivá a bezpečná jízda)
 • výše náhrady, dle výše zmíněného je ekvivalent pronájmu 6 hodin/den, dle aktuálního ceníku.

č. 3.6 – Postup v případě škodní události

V případě dopravní nehody nebo poškození cizí věci, odcizení (bez ohledu na to, zda k tomu došlo z důsledku zavinění či jednání Nájemce), je Nájemce vždy povinen přivolat Policii ČR za účelem vyšetření události.

V případě jakékoli škodné události je Nájemce povinen vyplnit řádně formulář k hlášení nehody a poškození vozidla. Dále je Nájemce povinen zajistit soupis všech účastníků dopravní nehody, jakož i svědků, včetně osobních/identifikačních údajů zúčastněných a dále je povinen zajistit popis vozidel účastníků nehody (náčrtek, fotka) a zaznamenat jejich identifikační údaje.

Nájemce je vždy povinen vozidlo v případě škodní události vhodně označit a zabezpečit proti poškození nebo odcizení.

Nájemce je vždy povinen oznámit Pronajímateli neprodleně, nejdéle však do 30 minut, každou škodní událost na vozidle (odcizení nebo poškození), jakož i uvést přesné místo, na kterém se vozidlo nachází / nacházelo.

Nájemce musí být v případě nehody vždy plně nápomocný Záchranným složkám, Pronajímateli a jeho pojišťovně ve věci řešení škodní událost, taktéž soudního či správního řízení. Vždy provést řádné zdokumentování celé situace, vyplnit příslušný formulář a všechny dokumenty předat Pronajímateli.

Dojde-li k odcizení nebo poškození vozidla, nemá Nájemce právo na vrácení zaplaceného nájemného ani jeho části.

č. 4 – Platba a rezervace jízdy

č. 4.1 – Rezervace jízdy

Nájemce vhodným způsobem vytvoří rezervaci na jízdu. Rezervaci lze vytvořit přímo na www.4krent.cz, popřípadě využít alternativních kontaktů přes email nebo telefon uvedený v sekci Kontakty. Pronajímatel si vyhrazuje právo upravovat, popřípadě stornovat rezervaci v odůvodněných případech. V případě úspěšné rezervace bude Nájemce (popřípadě Kupující) upozorněn na uvedený email. Spolu s potvrzením mu bude zaslaná faktura.

Rezervovat vozidlo lze celoročně. V případě nepříznivých podmínek, lze domluvit jiný termín. Za nepříznivé podmínky je zpravidla považováno krupobití, silný déšť nebo sněžení.

Lze zakoupit dárkový voucher na libovolnou jízdu. Dle domluvy mezi kupujícím (ne Nájemcem) a Pronajímatelem, zvolit místo předání, datum, čas a případné další informace.

č. 4.2 – Platba

Nájemce (popřípadě Kupující) uhradí fakturu na účet Pronajímatele, uvedený v objednávce, nejpozději jeden pracovní den před jízdou, popřípadě hotově při předání vozidla. Před jízdou také Nájemce předá vratnou zálohu 5000 – 15 000 Kč v hotovosti. Záloha nebo její část bude po jízdě Nájemci vrácena, dle Obchodních podmínek. V případě uplatnění voucheru nebo bonusu je potřeba donést tyto dokumenty pro uskutečnění jízdy.

č. 5 – Společná a závěrečná ustanovení

Vznikem nároku Pronajímatele na jakoukoliv smluvní pokutu podle Smlouvy nebo Obchodních podmínek ani zaplacením takové smluvní pokuty Nájemcem není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení těchto Obchodních podmínek, která jsou odchylná od ustanovení Občanského zákoníku, jsou takto ujednána vědomě odchylně a zároveň prohlašují, že dle jejich dobré víry a svědomí, tato ustanovení nejsou v rozporu s dobrými mravy, neporušují veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti a jsou ujednána poctivě. Smluvní strany tímto dále prohlašují, že žádná z nich se ve vztazích řídícími se těmito Obchodními podmínkami necítí být slabší stranou.

Pronajímatel ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje Nájemce – spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti v Brne 1.1.2023

Přejít nahoru