Jak na to ?

Jak na to ?

Vyberte si stroj z naší nabídky, termín a dobu pronájmu. Rovněž uveďte, zda preferujete zažitkovou jízdu s instruktorem, který je obeznámen s krajinou a terénem, nebo samostatné půjčení čtyřkolky. Pokud si přejete, můžeme čtyřkolku/y převézt k vám na místo, které znáte. Informujte nás také o tom, zda si přejete půjčit přilbu, rukavice nebo ochranný oblek pro jízdu v terénu, abyste si své vlastní oblečení nezašpinili. Po potvrzení termínu vám poskytneme veškeré potřebné informace a vyřešíme detaily. Před samotným pronájmem budete řádně seznámeni se stavem a ovládáním čtyřkolky. Tato instruktáž je součástí každého pronájmu.

Co k tomu potřebujete ?

Půjčení čtyřkolky je skvělým zážitkem pro všechny muže a ženy ve věku od 21 let s platným řidičským oprávněním skupiny B (pro jízdu čtyřkolek nepotřebujete motocyklové řidičské oprávnění). Většina našich čtyřkolek je vybavena posilovačem řízení a jsou snadno ovladatelné. Pro zapůjčení čtyřkolky je zapotřebí předložit dva doklady totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz. Při zapůjčení čtyřkolky je vyžadována vratná kauce ve výši 5 000 - 15 000 Kč. Tato kauce je klientovi vrácena v plné výši při vrácení čtyřkolky v nepoškozeném stavu. Cena pronájmu čtyřkolky závisí na délce pronájmu a dalších specifických požadavcích.

Převzetí vozidla

Vámi objednané vozidlo od nás převezmete čisté a s plně natankovanou nádrží (pokud je rozdíl ve stavu nádrže, bude to zaznamenáno ve smlouvě). V předávajícím okamžiku vám budou předány potřebné doklady a klíče. Předání a příjem vozidla se uskuteční v dohodnutém datu a čase uvedeném ve smlouvě o pronájmu. Je důležité si uvědomit, že den předání a den vrácení vozidla se počítají jako jeden den nájmu, pokud není dohodnuto jinak. Vozidla mají stanovený maximální denní limit ujetých kilometrů a při překročení tohoto limitu se účtuje poplatek za každý další ujetý kilometr v souladu s ceníkem. Příslušenství k vozidlu se předává a vrací společně s vozidlem.

Podmínky storna rezervace

V případě rezervace termínu je nájemce povinen uhradit rezervační poplatek, který je nevratný a bude následně odečten z celkové ceny nájmu. V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce platí, že termín odstoupení začíná dnem, kdy je doručena zpráva pronajímateli. V případě předčasného ukončení nájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

Platební podmínky

Po rezervaci vozidla nájemce buď uhradí částku online platební kartou; bankovním příkazem; hotově na místě nebo obdrží emailem fakturu se specifikací předmětu nájmu, kde je vyčíslena částka za nájem čtyřkolky a případně i příslušenství. Nájemce je povinen k datu splatnosti uhradit celý finanční obnos převodem ve prospěch bankovního spojení pronajímatele nebo hotově na místě. V opačném případì může být rezervace stornována. Kauci zaplatí nájemce v online platební kartou přes platební terminál pronajímatele nebo v hotovosti při převzetí vozidla. Kauce se stejnou cestou, v případě bezproblémového vrácení předmětu nájmu, vrací nájemci.

Sankce

Za ztrátu klíčů, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty a podobně účtuje pronajímatel škodu včetně následných výdajů (cestovné, servisní úkony, atd.) V případě vrácení silně znečištěného vozidla účtuje pronajímatel náklady na odstranění znečištění a může vyčíslit i smluvní pokutu 1000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozidla, než je dohodnuto ve smlouvě, může účtovat pronajímatel dalších 500,- Kč za každou započatou hodinu nájmu. V případě neohlášeného prodlení vrácení předmětu nájmu pronajímatel ohlásí nevrácení vozidla Policii ČR s tím, že nájemce předmět smlouvy neoprávněně užívá.

Odpovědnost řidiče

Naše čtyřkolky jsou homologované a havarijně pojištěné pro provoz na silničních komunikacích s bílou nebo žlutou registrační značkou. Jsou vybavené ochrannými přilbami a jsou určeny pro přepravu dvou osob. Minimální věkové omezení pro spolujezdce na čtyřkolce neupravuje žádný zákon, avšak je na vás, abyste zvážili, zda vaše dítě má dostatečné schopnosti jet s vámi. Jízda na čtyřkolce vyžaduje odpovědný přístup, proto je řidič i spolujezdec povinni používat ochranné přilby a vhodné oblečení, zdržet se konzumace alkoholu, drog nebo jiných omamných látek a věnovat maximální pozornost řízení vozidla a dodržování pravidel silničního provozu. Porušení těchto ustanovení nese nájemce veškerou odpovědnost a povinnosti plynoucí z toho. Je také povinností nájemce pečovat o čtyřkolku, zajistit ji proti krádeži a minimalizovat riziko škod na vozidle a ostatních účastnících silničního provozu. Nájemce nemá právo provádět jakékoli úpravy nebo opravy na čtyřkolce a není oprávněn používat čtyřkolku pro sportovní nebo závodní účely, jízdu na okruzích nebo jiných dráhách určených pro sportovní účely, pokud to není předem písemně dohodnuto. Pokud nájemce způsobí škodu na pronajatém vozidle způsobenou řízením pod vlivem alkoholu, léků, drog, při závodech nebo soutěžích, nebo pokud dojde k odcizení nezabezpečeného vozidla, je povinen na výzvu pronajímatele uhradit veškerou vzniklou škodu. Stejně tak platí i v případě, že vozidlo řídí osoba, která není uvedena ve smlouvě.

Havárie, poškození, odcizení, poruchy na předmětu a příslušenství

Nájemce je povinen IHNED ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajíateli. Při dopravní nehodě volejte příslušnou policii, vyžádejte si protokol o provedeném šetření a tento protokol neprodleně předejte pronajímateli. Při dopravní nehodě VŽDY vyplňte formulář Zánam o dopravní nehodě (obvykle je součástí dokumentace předaném k vozidlu) a ten předejte pronajíateli. Nájemce je povinen v případě škody na vozidle tuto škodu uhradit pronajíateli do výše spoluúčasti či do výše složené kauce. Škodu na vozidle vyčíslí pronajímatel dle cen obvyklých v servisní síti jednotlivých značek nebo dle skutečně vynaložených nákladů na opravu . V případě poškození, ztrátě čo odcizení příslušenství se nájemce zavazuje uhradit škodu v plné výši. Škodu vyčíslí pronajímatel dle nákladů odpovídající hodnotě nově pořízené věci, která bude totožná nebo srovnatelná s poškozeným či nevráceným příslušenstvím. Pokud bude předmět nájmu užíván mimo území České republiky, zavazuje se nájemce dopravit v případě nehody předmět nájmu na území České republiky na své náklady a odpovědnost. K cestám do zahraničí doporučujeme sjednat samostatné cestovní pojištění pokrývající případné komplikace, které na cestě mohou nastat.

Odpovědnost za poruchy

Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za ztráty vzniklé nájemci v souvislosti se závadou (poruchou) na předmětu nájmu (ušlý zisk, nocležné, jízda z místa poruchy, apod.). Nájemce nese ke své tíži náklady spojené s poruchou, jež vznikly v důsledku nesprávného používání předmětu nájmu nájemcem nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání nebo porušením smluvních podmínek, ať již nájemcem nebo osobou, které nájemce svěřil předmět nájmu. Nájemce také odpovídá za škodu v plném rozsahu, která v důsledku takové činnosti vznikne.

Přejít nahoru